จีนตอบโต้อเมริกาหลังออกกฎหมายใหม่เข้าข่ายแทรกแซงกิจการภายในฮ่องกง

รัฐบัญญัติสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของฮ่องกงเป็นกฎหมายระดับสหรัฐเทียบได้กับพระราชบัญญัติของประเทศไทยเนื่องจากเป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศสหรัฐอเมริกาและลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีผู้เป็นประมุขของประเทศเนื่องจากสหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศไม่ใช่พระมหากษัตริย์

จึงเรียกว่ารัฐบัญญัติโดยรัฐบัญญัติสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของฮ่องกงได้เพิ่มเติมรัฐบัญญัตินโยบายสหรัฐอเมริกา – ฮ่องกงปี พ.ศ. 2535 ระบุนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อฮ่องกง รวมถึงการประเมินผลการพัฒนาการเมืองในฮ่องกง โดยบทบัญญัติของกฎหมายนี้ให้อำนาจตามรัฐธรรมนูญของประธานาธิบดีในการกระทำแทรกแซงในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ลงนามในกฎหมายซึ่งจะห้ามการขายอาวุธที่ผลิตในสหรัฐฯ เช่นแก๊สน้ำตาและกระสุนยางให้กับเจ้าหน้าที่ของฮ่องกง