ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่เกษตรยั่งยืน5ล้านไร่ผลิตสินค้าปลอดภัย100%

อ.ยักษ์ ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่เกษตรยั่งยืน 5 ล้านไร่ ในปี 64 ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 100 เปอร์เซนต์ ไม่ทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าประเทศไทยมีการพัฒนาเกษตร เน้นผลตอบแทนสูงสุด แต่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเข้าสู่ภาวะวิกฤต  ส่งผลสภาพแวดล้อมเกิดปัญหาสารพิษตกค้างจำนวนมากกระทบเป็นวงกว้าง มีความเสื่อมโทรมทุกด้าน

ทั้งสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค และปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการใช้สารเคมี ซึ่งในแผนปฎิรูปประเทศ ของ สปท.ที่ตนร่วมเขียนแผนมา และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่12 ปี 2560-2564 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเป็น 5 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการเพิ่มพื้นที่ 5 ล้านไร่ จำเป็นต้องมีการดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน รวมถึงเครือข่าย ภาคประชาสังคมโดยกระทรวงเกษตรฯเป็นหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในภาพรวม พร้อมกำหนดแนวทางที่เป็นทิศทางเดียวกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม จะระดมความคิดเห็น สร้างความเข้าใจขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews