ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมมีการพัฒนาแนวทางด้านการเกษตร

โดยทั่วไปจะทำผ่านการวิจัยทางนิเวศวิทยาเพื่อระบุและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมมีการพัฒนาแนวทางด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วย 669 Biosphere Reserves ใน 120 ประเทศจะมีความสำคัญมากขึ้นในการแบ่งปันความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากความพยายามอย่างต่อเนื่อง

เพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตของชุมชนลดการพึ่งพาการปฏิบัติที่ไม่ยั่งยืน ในระหว่างการประชุมได้มีการมอบอำนาจจาก 17 ประเทศเพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียงหมู่ที่อยู่นอกเชียงใหม่ แม่สะเรียงได้รับการคัดเลือกเป็นเขตสงวนชีวมณฑลในปีพ. ศ. 2520 เป็นตัวอย่างสำคัญของแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่ทำงานและเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการวิจัยทางอุทกวิทยาและการจัดการลุ่มน้ำในประเทศไทย เขตสงวนชีวมณฑลมีเนื้อที่รวม 57,366 เฮกตาร์ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุยส่วนใหญ่